De diversiteit van het willen

Een onderzoek naar de dynamiek van motivaties achter regelnaleving

In de beleidsmatige en wetenschappelijke zoektocht naar effectieve handhavingsstrategieën wordt in toenemende mate gekeken welke strategie het beste aansluit bij de motivaties en mogelijkheden van onder toezicht staanden. Inzicht en begrip in wat burgers, bedrijven en instellingen motiveert om regels wel of niet na te leven is hierbij cruciaal. Van belang is echter ook hoe motivaties zich ontwikkelen en veranderen:

  • Welke motivaties spelen wanneer een rol?
  • Hoe verhouden deze motivaties zich tot elkaar?
  • Onder invloed van welke factoren veranderen deze motivaties?

In dit onderzoek is verkend wat de bijdrage kan zijn van Goal Framing Theory in het beantwoorden van deze vragen.

Conclusie

Het integreren van de Goal Framing Theory met ideeën uit de toezichtliteratuur levert een aantal nuttige nieuwe inzichten op over de motivaties van onder toezicht staanden en hoe deze motivaties zich binnen beslisframes ontwikkelen over de tijd. De resultaten ondersteunen de toepassing van Goal Framing Theory in naleefsituaties: de theorie helpt de geobserveerde dynamiek van motivaties te verklaren, evenals de effecten van externe invloeden, zoals de interactie met inspecteurs.

Details

Auteur(s):

  • Eelco van Wijk
  • Frédérique Six

Jaar: 2014